API 560-孤狼备忘录

白银VIP免费

Waves API 560 10段模拟硬件均衡器

Waves API 560基于1867年的经典 API 硬件均衡器建模,模拟硬件 API 560 效果相似度 80%~90% ,原硬件 API 560 是一款 10 段均衡器,EQ频段为:31Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz ;具体操作方法和要怎么来用这款 Waves API 560 效果插件,请看下面的视频。Waves API 560Waves API 560In EQ频段开关。Pol (Polarity)
  • 1

授人以鱼— —不如授人以渔

Waves插件系列视频教程 常用机架视频教程