Antelope Zen Go直播跳线-孤狼备忘录

钻石VIP免费

羚羊Antelope Zen Go声卡关联机架直播跳线设置视频教程

这是羚羊Antelope Zen Go声卡关联【Studio One 5】机架软件的操作视频教程。设置目标,使用羚羊Antelope Zen Go声卡驱动自带的控制面板,和通道,将音乐,麦克风声音跳线进入机架,关联上Studio One 5,由Studio One 5机架来控制【音乐】【麦克风】和声音,然后再输出给【耳机】监听和【直播】使用。 羚羊Antelope Zen Go声卡 羚羊Antelope Zen Go声卡驱动界面
加载更多

授人以鱼— —不如授人以渔

Waves插件系列视频教程 常用机架视频教程