• Z-Blog PHP主题模板制作十三:自定义搜索页面search.php

  1年前 (2017/04/27) 孤狼 技巧 776 浏览 0 条评论

  Z-Blog PHP自带的站内搜索不是很理想,样式不是很好看。所以孤狼就自定义搜索页面search.php文件,这就方便我们制作搜索样式。在主题zbgl里面template新建一个search.php文件,Z-Blog PHP系统自带的search.php文件就会失效,下面是详细操作。


  新建一个search.php。

  Z-Blog PHP主题模板制作十三:自定义搜索页面search.php

  ——写入以下代码。

  {template:header}
  
  <body>
  <div class="wrapper">
  <div class="header">
   <div class="logo"><h1><a href="{$host}">{$name}</a></h1><samp>{$subname}</samp></div>
   <div class="search"><form name="search" method="post" action="{$host}zb_system/cmd.php?act=search"><span><input type="text" name="q" size="11" class="search-text" placeholder="输入搜索内容"/></span><input type="submit" class="search-submit" value=""/></form></div>
   <div class="nav"><ul>{module:navbar}</ul></div>
   <div class="social-links"><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=642062966&site=qq&menu=yes" class="qq" target="_blank"></a></div></div><!--header .End-->
  <div class="main">
  <div class="center">
  <div class="center-c"><h2>{$article.Title}</h2></div>
  {if $article.Content}	
  {foreach $articles as $article}
  {php}
  $temp=mt_rand(1,8);
  $pattern="/<[img|IMG].*?src=[\'|\"](.*?(?:[\.gif|\.jpg|\.png]))[\'|\"].*?[\/]?>/";
  $content = $article->Content;
  preg_match_all($pattern,$content,$matchContent);
  if(isset($matchContent[1][0])) 
  $temp=$matchContent[1][0];
  else
  $temp=$zbp->host."zb_users/theme/$theme/style/images/random/$temp.jpg";
  {/php}
  <div class="list">
  <div class="list-img"><a href="{$article.Url}" title="{$article.Title}"><img src="{$temp}"/></a>
  <div class="list-l">
  <div class="list-meta">时间:{TimeAgo($article.Time())} / 阅读:{$article.ViewNums} / 评论:{$article.CommNums}</div>
  <h3 class="list-title"><a href="{$article.Url}" title="{$article.Title}">{$article.Title}</a></h3></div></div>
  <div class="list-content"><a href="{$Content.Url}">{SubStrUTF8(TransferHTML($article.Intro,"[nohtml]"),150)}</a></div></div>
  {/foreach}
  {else}
  <div class="list"><h4>搜索失败,请重新输入“关键词”!</h4></div>
  {/if}
  <div class="pagebar">{template:pagebar}</div> </div></div>
  <div class="sidebar">{template:sidebar}</div>
  {template:footer}
  .list h3{padding:20px;display:block;}

  ——搜索页面search.php CSS样式。

  版权属于:孤狼备忘录     本文作者:孤狼

  原文地址: https://www.glbwl.com/z-blog-php-theme-search.html

  版权声明:转载时必须以链接形式注明原始出处及本声明。

  « 上一篇:Z-Blog PHP主题模板制作十二:尾部文件footer.php » 下一篇:Z-Blog PHP主题模板制作十四:错误页面404.php

  推荐阅读

 • 折腾Z-BlogPHP主题模板zbgl/GitHub下载(添加侧栏功能修改手机显示样式)
 • Z-Blog PHP主题模板制作十六:导出主题为.zba文件
 • Z-Blog PHP主题模板制作十五:响应式调整/手机平板自适应模式
 • Z-Blog PHP主题模板制作十四:错误页面404.php
 • Z-Blog PHP主题模板制作十二:尾部文件footer.php
 • 没有评论,留下你的印记,证明你来过。


  发表评论:

  ◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。