Z-Blog PHP主题模板制作十三:自定义搜索页面search.php

Z-Blog PHP自带的站内搜索不是很理想,样式不是很好看。所以孤狼就自定义搜索页面search.php文件,这就方便我们制作搜索样式。在主题zbgl里面template新建一个search.php文件,Z-Blog PHP系统自带的search.php文件就会失效,下面是详细操作。


新建一个search.php。

Z-Blog PHP主题模板制作十三:自定义搜索页面search.php,Z-Blog,Z-Blog主题,主题模板,search.php,搜索模板,第1张

——写入以下代码。

{template:header} <body> <div class="wrapper"> <div class="header">  <div class="logo"><h1><a href="{$host}">{$name}</a></h1><samp>{$subname}</samp></div>  <div class="search"><form name="search" method="post" action="{$host}zb_system/cmd.php?act=search"><span><input type="text" name="q" size="11" class="search-text" placeholder="输入搜索内容"/></span><input type="submit" class="search-submit" value=""/></form></div>  <div class="nav"><ul>{module:navbar}</ul></div>  <div class="social-links"><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=642062966&site=qq&menu=yes" class="qq" target="_blank"></a></div></div><!--header .End--> <div class="main"> <div class="center"> <div class="center-c"><h2>{$article.Title}</h2></div> {if $article.Content}	 {foreach $articles as $article} {php} $temp=mt_rand(1,8); $pattern="/<[img|IMG].*?src=[\'|\"](.*?(?:[\.gif|\.jpg|\.png]))[\'|\"].*?[\/]?>/"; $content = $article->Content; preg_match_all($pattern,$content,$matchContent); if(isset($matchContent[1][0])) $temp=$matchContent[1][0]; else $temp=$zbp->host."zb_users/theme/$theme/style/images/random/$temp.jpg"; {/php} <div class="list"> <div class="list-img"><a href="{$article.Url}" title="{$article.Title}"><img src="{$temp}"/></a> <div class="list-l"> <div class="list-meta">时间:{TimeAgo($article.Time())} / 阅读:{$article.ViewNums} / 评论:{$article.CommNums}</div> <h3 class="list-title"><a href="{$article.Url}" title="{$article.Title}">{$article.Title}</a></h3></div></div> <div class="list-content"><a href="{$Content.Url}">{SubStrUTF8(TransferHTML($article.Intro,"[nohtml]"),150)}</a></div></div> {/foreach} {else} <div class="list"><h4>搜索失败,请重新输入“关键词”!</h4></div> {/if} <div class="pagebar">{template:pagebar}</div> </div></div> <div class="sidebar">{template:sidebar}</div> {template:footer}
.list h3{padding:20px;display:block;}

——搜索页面search.php CSS样式。


支持技术

服务范围

1、远程在线解决声卡各种问题排查/处理,各种声卡关联机架跳线,安装插件/机架/驱动,以及各种问题(20元起加一项加5);
2、在线一对一插件/机架/声卡跳线教学(50元起);
3、声卡效果调试,一对一根据人声声线精调,精调效果永久免费维护。机架Studio One 5(150元),Pro Tools 12(250元);
注:免费维护,不再动效果。重装系统还原,修改效果参数,添加插件收费。
一对一精调效果: 点击试听

联系方式

微信:glbwl88  QQ:642062966  QQ群:633458183
转载请说明出处
孤狼备忘录 » Z-Blog PHP主题模板制作十三:自定义搜索页面search.php

评论

  支持技术服务范围 1、远程在线解决声卡各种问题排查/处理,各种声卡关联机架跳线,安装插件/机架/驱动,以及各种问题(20元起加一项加5);
  2、在线一对一插件/机架/声卡跳线教学(50元起);
  3、声卡效果调试,一对一根据人声声线精调,精调效果永久免费维护。机架Studio One 5(150元),Pro Tools 12(250元);
  注:免费维护,不再动效果。重装系统还原,修改效果参数,添加插件收费。

授人以鱼— —不如授人以渔

Waves插件系列视频教程 常用机架视频教程